Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

"Prodávající" je obchodní společnost Discovery CB, se sídlem Husova 45, 370 05, České Budějovice.
"Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.


2. Záruční podmínky

Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
 

3. Vyřízení Reklamace

Reklamace se uplatňují v provozovně Prodávajícího.

Servis zajišťuje naše firma Discovery CB. Na adrese Husova 45, České Budějovice

V případě, že chce Kupující uplatnit reklamaci, zasílá zboží na provozovnu Prodávajícího. Dopravu hradí Kupující. Po vyřízení reklamace v servisním středisku bude Kupujícímu posláno zpět zboží, u kterého bude přiložen reklamační protokol. Dopravu Kupujícímu hradí Prodávající. O termínu, kdy bude zboží zasláno zpět Kupujícímu, bude Prodávající průběžně informovat telefonicky nebo emailem (rychlost vyřízení reklamace závisí na servisním středisku).
V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu (faktura přiložená u zboží slouží zároveň jako záruční list), je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu (faktuře). Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly, stejně tak je kupujícímu doporučeno zboží pojistit. Zároveň je třeba se zbožím zaslat popis závady a již zmíněnou fakturu, která byla přiložena u zboží a která zároveň slouží jako záruční list! Reklamaci provází písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnuté reklamace Prodávající tuto skutečnost písemně odůvodní. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

- porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud v důsledku jejich odstranění došlo k následnému neodbornému zásahu, jehož důsledkem vznikla vada věci; takto vzniklou vadu není možné reklamovat
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

O vyřízení reklamace budete informování telefonicky nebo e-mailem.
Bližší informace o stavu reklamace získáte na našem tel. čísle nebo emailu (odkaz Kontakt).

POZOR !! Veškeré došlé balíky, které nemají žádné označení reklamace, tj. popis závady, jsme nuceni na náklady odesílatele zaslat zpět ! Bohužel nejsme schopni každý balík zkoumat a neustále volat odesílateli.
 

Reklamace musí obsahovat:
- řádně zabalené reklamované zboží
- kopii faktury
- POPIS ZÁVADY ! i po telefonickém oznámení

Doporučujeme balík pojistit a zabalit do originální krabice, včetně veškerého příslušenství.

4.
Jaké zboží nepodléhá záruční době ?
a.  Záruka se nevztahuje na spotřební zboží resp. mechanicky opotřebitelné díly (konektory, knoflíky, přepínače  potenciometry - fadery, crossfadery, žárovky, laserové diody patice žárovek, zlomené klouby u sluchátek, odpálené měniče a pod.). Rovněž se nevztahuje 2letá záruka na CD mechaniky (záruka dle výrobce půl roku) a jiné mechanicky opotřebovávé díly (záruka půl roku, dle výrobce)
Nicméně se vždy snažíme najít řešení a ujednat u výrobce bezplatnou, či za režijní náklady, opravu, či výměnu. Tímto však nevzniká automaticky nárok, že nám výrobce bezplatně zboží vymění, či opraví. U laserových diod poskytujeme záruku v délce 3 měsíců (série Ecoline a Club), 5 měsíců u série (Revolution), 12 měsíců u série (Proline a Purelight). V případě, kdy je porušen u diody trafo, uznává se plná reklamace !

b.  Nárok na záruční servis zaniká v případě, že výrobek je instalovaný nebo obsluhovaný v rozporu s obsahem návodu na pouzívání nebo pokud byl na výrobku proveden neodborný zásah, či porušené záruční pečetě, úpravy nebo opravy majitelem, případně jinou neoprávněnou osobou. Nárok na záruku se taktéž nevztahuje na vady, které si spotřebitel způsobí přepravou či instalací, případně skladováním ve vlhkém, chemicky či jinak nevhodném prostředí, nepozorností - pádem na zem, neodvratnou udalostí (živelná pohroma, politím kapalinou, nápoji...) nebo byl výrobek připojen do jiného napětí, než uvádí výrobce (např. přepnutím na 120V při 230V v síti).

c. Záruka se rovněž nevztahuje na software, ani produkty obsahující hudební, producentský či jiný autorský software


4. Závěrečná ustanovení

V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby jej navštívil servisní technik a opravu vad Zboží provedl na místě případné instalace, tj. u Kupujícího nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska. Tento reklamační řád nabývá účinnost 4. 8. 2006. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 
 

Reklamace vyřizuje:

Žádáme Vás - ohledně servisu a reklamace volejte výhradně na níže uvedené telefonní číslo !  Děkujeme za pochopení

Natálie Maříková (dále jen zaměstnanec),
Discovery CB, Husova 45, České Budějovice, 370 05
tel: +420 385 349 748, fax: +420 385 349 748
e-mail: info@discovery-cb.cz

v případě nutnosti: Jindřich Kordík (majitel)
Discovery CB, Husova 45, České Budějovice, 370 05
tel: +420 602 454 374, fax: +420 385 349 748
e-mail: jindra@discovery-cb.cz


Tento reklamační řád  je v platnosti od 1. 1. 2010.

DISCOVERY

Tele/fax: +420 385 349 748
Telefon: +420 602 454 374

E-mail: info@discovery-cb.cz

PRODEJNA

Husova 45, České Budějovice

Kontakt